Nieuwe subsidieregeling voor duurzame elektriciteit

Er komt een nieuwe subsidieregeling voor huishoudens en bedrijven die zelf duurzame elektriciteit opwekken. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken in een Kamerbrief.

Nu zijn er vanuit het Rijk drie subsidieregelingen om de opwekking van lokale hernieuwbare energie te stimuleren. Een van die regelingen is de salderingsregeling. Hierbij wordt de zelfopgewekte elektriciteit van huishoudens en bedrijven in mindering gebracht met de van het net afgenomen elektriciteit. Hierdoor hoeven er geen leveringskosten, energiebelasting, opslag duurzame energie (ODE) en BTW worden betaald over het deel dat word teruggeleverd. In het regeerakkoord is afgesproken dat de salderingsregeling in 2020 wordt omgevormd naar een nieuwe regeling, omdat de regeling ‘een relatief kostbaar instrument is om duurzame energie te bevorderen’. De nieuwe regeling zal een terugleversubsidie worden. Deze subsidie is een vergoeding voor het opwekken van de stroom die aan het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd. Voor gebruikers van de salderingsregeling wordt een overgangsperiode geregeld. De nieuwe regeling gaat niet alleen voor zonne-energie gelden, maar ook voor andere hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie. Huishoudens en bedrijven die hun opgewekte stroom zelf verbruiken, zullen daar net als nu geen energiebelasting en geen opslag duurzame energie voor hoeven te betalen. De nieuwe regeling gaat er verder vanuit dat eigenaren van zonnepanelen hun investering in ongeveer zeven jaar moeten kunnen terugverdienen. Tot slot stelt Wiebes een subsidieplafond in, zodat ‘het budget beheersbaar blijft’. Bron: Min EZ 15-06-2018

Privacy verklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Privacy wetgeving inzake de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Voor een overzicht van de geplaatste cookies op deze website verwijzen we u naar deze link.

NOAB aan de orde jaargang 28 nummer 2 – 2018

De digitale nieuwsbrief van de NOAB. Zo blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen op fiscaal gebied. AanDeOrde-2018-2.

 

Aanvragen compensatie zwangerschapsuitkering zelfstandige tussen 2005 en 2008

Werkte u tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 als zelfstandige en heeft u in die tijd een kind gekregen? Dan komt u in aanmerking voor een compensatie van € 5.600. Deze is vanaf 15 mei 2018 en vóór 1 oktober 2018 aan te vragen bij het UWV.

Oorzaak is dat u destijds geen ZEZ-uitkering heeft ontvangen, omdat er in die periode geen wettelijke regeling bestond voor zwangere zelfstandigen. Op 17 oktober 2017 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd dat hier een compensatieregeling voor komt.

Hoe en wanneer vraagt u de compensatie aan?

U vraagt de compensatie aan met een aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier kunt u vanaf 15 mei 2018 downloaden op uwv.nl. U stuurt het ingevulde formulier naar het UWV op.

Daarnaast vindt u op uwv.nl vanaf 15 mei ook informatie over:

  • de voorwaarden voor de compensatieregeling;
  • de behandeling van een aanvraag;
  • de betaling.

Let op: u kunt de aanvraag alleen doen in de periode van 15 mei 2018 tot en met 30 september 2018. Aanvragen die na deze periode binnenkomen, neemt het UWV niet meer in behandeling. De compensatie behoort tot uw inkomen. Deze kan dus gevolgen hebben voor eventueel ontvangen toeslagen. Om terugvorderingen van uitbetaalde toeslagen zoveel mogelijk te voorkomen, wordt de compensatie uitgekeerd in het eerste kwartaal van 2019. Zo heeft u ruimschoots de tijd om aan de Belastingdienst/Toeslagen door te geven dat u naast uw (gezins-)inkomen ook een compensatie van € 5.600 in 2019 zult ontvangen.

Koolmees: ‘Pensioen automatisch verdelen bij scheiding’

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat een opgebouwd pensioen bij een scheiding automatisch wordt verdeeld tussen de ex-partners. De bewindsman wil hierover het gesprek aangaan met de pensioensector, schrijft de NOS.

Helft

Als echtgenoten en geregistreerde partners uit elkaar gaan, hebben zij recht op de helft van het pensioen dat de ex-partner tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap heeft opgebouwd. Partners moeten onder het huidige systeem binnen twee jaar na de scheiding aangeven dat zij het pensioen zullen delen. Als zij dit niet doen, moeten partners bij elkaar aankloppen op het moment dat het pensioen ingaat.

Anders regelen

Koolmees wil dat het opgebouwde pensioen bij een scheiding automatisch voor de helft wordt overgeschreven naar de ex-partner. Dit blijft alleen achterwege als de beide ex-partners aangeven dat zij het anders willen regelen.

Conversie

Ook wil de minister dat de verdeling van de pensioenrechten én de zeggenschap al direct na de scheiding plaatsvindt (‘conversie’). Nu gebeurt dit pas zodra men de pensioengerechtigde leeftijd bereikt (‘pensioenverevening’). Als dit inderdaad verandert, kunnen de ex-partners zelf keuzes maken omtrent het pensioen, bijvoorbeeld over wanneer de uitbetaling moet starten.

Samenwonenden

Koolmees wil de nieuwe regels niet laten gelden voor samenwonenden, omdat zij juist bewust ervoor kiezen om financieel zelfstandig te blijven. Voor het nieuwe systeem is nodig dat de Pensioenwet wordt aangepast, De minister is voornemens om in 2019 met een wetsvoorstel te komen.

NOAB aan de orde jaargang 28 nummer 1 – 2018

De digitale nieuwsbrief van de NOAB. Zo blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen op fiscaal gebied. AanDeOrde-2018-1-HR

Box 3-heffing op basis van werkelijk rendement op komst

Het kabinet gaat werk maken van een vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement. Dit heeft staatssecretaris Snel van Financiën geantwoord op Kamervragen. Hiermee geeft het kabinet uitvoering aan een afspraak uit het regeerakkoord.

Niet redelijk

In januari oordeelde Hof Amsterdam dat de vermogensrendementsheffing (de heffing in box 3 over het rendement op vermogen) in 2014 niet meer redelijk en proportioneel was. Het hof stelde dat het werkelijke rendement op risicovrije beleggingen (zoals spaargeld) in 2014 veel lager was dan het forfaitaire rendement van 4%. Later velde het hof hetzelfde oordeel met betrekking tot 2013.

Stappen

Sinds 2014 hebben het vorige kabinet en het huidige kabinet al een aantal stappen gezet om de box 3-heffing beter te laten aansluiten bij het werkelijke rendement op vermogen. Zo is de heffingssystematiek per 1 januari 2017 al gewijzigd, al is dit nog wel steeds een forfaitair systeem; er wordt nog niet gekeken naar het werkelijke rendement. Wel wordt het veronderstelde rendement jaarlijks bijgesteld.

Kabinetsstandpunt

Nadat in het regeerakkoord was opgenomen dat het kabinet een stelsel van vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement zal uitwerken, heeft de vaste Tweede Kamercommissie voor Financiën de staatssecretaris verzocht om een kabinetsstandpunt over de box 3-heffing op basis van werkelijk rendement. De staatssecretaris heeft aangegeven dat aan deze brief wordt gewerkt en dat deze brief nog dit voorjaar naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Minimaal 170 ondernemers opgelicht door nepmedewerkers fiscus

Naar schatting zijn meer dan 170 ondernemers opgelicht door criminelen die zich voordeden als medewerkers van de Belastingdienst. Dit schrijft de NOS. Volgens de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) bedraagt de totale buit ongeveer € 2,2 miljoen.

Belastingschuld

De oplichters belden de ondernemers op met de mededeling dat zij nog een openstaande belastingschuld hadden. Als er niet direct werd betaald, zou de fiscus beslag gaan leggen op hun banktegoeden. Hierbij ging het steeds om bedragen van duizenden euro’s.

Geldezels

Het geld werd geïncasseerd door middel van zogeheten ‘geldezels’: mensen die hun bankrekening en pinpas ter beschikking stellen aan criminelen. Soms doen zij dit vrijwillig, soms worden ze gedwongen. De FIOD zegt dat bij deze zaak minstens 230 geldezels zijn betrokken. De ondernemers die werden benaderd, moesten geld overmaken naar de rekeningen van de geldezels, waarna de criminelen het geld zo snel mogelijk opnamen.

Belscript

De FIOD heeft bij invallen in Arnhem tien mensen gearresteerd. Hierbij werden niet alleen geld en bankpassen aangetroffen, maar ook een belscript. Hierin was uitgeschreven hoe de gesprekken met de slachtoffers moesten worden gevoerd. De FIOD verwacht de komende dagen nog tientallen arrestaties te verrichten.

Let op voor valse mail, brieven, telefoontjes, apps, WhatsApp-berichten van de belastingdienst

Geregeld worden valse e-mails en valse brieven verstuurd, en ook valse telefoontjes gepleegd. Er zijn zelfs valse apps gevonden en er worden valse WhatsApp-berichten gestuurd. De afzender lijkt de Belastingdienst, maar is dat niet.
Op deze pagina vind u informatie over hoe u fraude waarschijnlijk kunt herkennen en kan melden aan de belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Ga nooit in op het verzoek in een vermoedelijk valse e-mail, valse brief of vals telefoontje. Gebruik de valse app niet. De Belastingdienst stuurt u nooit een bericht via WhatsApp.

 

Vakantietoeslag over overwerkloon vanaf 2018

Een werknemer heeft met ingang van 2018 recht op vakantietoeslag over zijn overwerkloon.

Een werkgever moet werknemers betalen voor de uren die zij werken. Als de werknemer extra uren werkt (meerwerk/overwerk) moet u de werknemer zo betalen dat deze gemiddeld minstens het minimumloon verdient voor die gewerkte uren. Betalingen voor meerwerk of overwerk tellen vanaf 1 januari 2018 ook mee voor de berekening van het vakantiegeld.

Als het loon lager was door ziekte of verlof bouwt de werknemer vakantiegeld op over dat lagere loon.

In de cao kunnen andere afspraken over vakantiegeld staan.

Op de loonstrook staat hoeveel vakantiegeld de werknemer krijgt.

Uitbetaling vakantiegeld

De werkgever betaalt het vakantietoeslag minstens 1 keer per jaar uit. De meeste werknemers krijgen in mei of juni hun vakantiegeld. Afspraken over de uitbetaling staan in de arbeidsovereenkomst of cao.

Hoogte vakantiegeld

De werknemer heeft recht op jaarlijks vakantiegeld van minimaal 8 procent van het bruto jaarsalaris. De wettelijke term hiervoor is vakantiebijslag. Meestal vakantiegeld of vakantietoeslag genoemd.

Als de werknemer ziek is, loopt de opbouw van het vakantiegeld door.

Het vakantiegeld wordt berekend over het loon dat de werknemer heeft verdiend in het afgelopen jaar, bijvoorbeeld van januari tot januari. Andere betalingen, zoals winstuitkering en eindejaarsuitkering, tellen niet mee voor de berekening van het vakantiegeld.

 

Bron: Salarisnet